به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، قبل از هرگونه اقدامی کلمه عبور سامانه آموزشی خود را تغییر و جهت حفظ امنیت به صورت متناوب این عمل را تکرار کنند.