کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (۱۳۳۲ ه ش)

تاریخ برگزاری:۲۸ مرداد ۱۳۹۶ مناسبت ها