فرم خود اظهاری دریافت واکسن کووید ۱۹ (ویژه دانشجویان)

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • تاریخ دریافت واکسن (دوز اول)*
  5
 • تاریخ دریافت واکسن (دوز دوم)*
  6
 • نوع واکسن دریافتی*
  7