فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی برقالکترونیکالکترونیککارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر- معماری سیستم ها کامپیوتر کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر- نرم افزارکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیعمران و نقشه برداریمهندسی تکنولوژی نقشه برداریکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیعمران و نقشه برداریمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیعمران و نقشه بردارینقشه برداریکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک در حرارت و سیالاتکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیکشاورزیمهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکشاورزیمهندسی کشاورزی- خاکشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکشاورزیمهندسی کشاورزی- گیاه پزشکیکارشناسی پیوسته