لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی برقالکترونیکدکتری الکترونیکدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برقالکترونیکافزاره های میکرو و نانوالکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقالکترونیکسیستم های الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقالکترونیکمدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقالکترونیکمهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
دانشکده مهندسی برقتحصیلات تکمیلی قدرت و کنترلدکتری قدرتدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برقتحصیلات تکمیلی قدرت و کنترلسیستم‌های قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقتحصیلات تکمیلی قدرت و کنترلالکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقتحصیلات تکمیلی قدرت و کنترلبرنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقتحصیلات تکمیلی قدرت و کنترلکنترلکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برققدرتکارشناسی قدرتکارشناسی
دانشکده مهندسی برققدرتمهندسی تکنولوژی قدرتکارشناسی ناپیوسته
دانشکده مهندسی برقمخابراتدکتری مخابرات سیستمدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برقمخابراتدکتری مخابرات میداندکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برقمخابراتشبکه های مخابراتیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقمخابراتمخابرات امن و رمزنگاریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقمخابراتارشد مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقمخابراتمخابرات میدان و موجکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برقمخابراتکارشناسی مخابراتکارشناسی
دانشکده مهندسی برقمجموعه مهندسی برقمجموعه مهندسی برقکارشناسی