جدول اطلاعات آزمون کتبی رشته تاریخ در دی ماه ۱۳۹۷

۱۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸ کد : ۵۶۰۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۹

ردیف

رشته

زمان کتبی

محل آزمون

آمار دانشجو

عنوان درس

اسامی طراح سوال

منابع درسی

مرتبه

۱

 

تاریخ،گرایش تاریخ اسلام

 

او ل و دوم دی ماه

مجتمع داننشگاهی ولایت واحد تهران

۲

تحولات  عصر اموی و عباسی

دکتر محبوبه شرفی

تاریخ امویان(طقوش)

تاریخ عباسیان (طقوش)

تاریخ خلافت عباسی تا پایان ال بویه(خضری)

واپسین دهه های خلافت عباسی(شرفی

دانشیار

تاریخ تشیع

دکتر  مهدی انصاری

تاریخ تشیع (رسول جعفریان)تاریخ فرق اسلامی(صابری

استادیار

تاریخ اسلام در شمال آفریقا

دکتر  مهدی انصاری

تاریخ مغرب اسلامی(ناصری)

دولت امویان در اندلس

استادیار

تاریخ عثمانی-

دکتر مهدی گلجان

تاریخ عثمانی(دکتر امامی)تاریخ ترکیه(لاموش)

تاریخ عثمانی (چارشلی)

استادیار

۲

 

تاریخ،گرایش تاریخ ایران اسلامی

 

او ل و دوم دی ماه

مجتمع داغنشگاهی ولایت واحد تهران

۲

- تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از اسلام

دکتر فیاضی

 

تاریخ تداوم و تحول تاریخ میانه ایران(لمبتن)

تاریخ کمبریج جلد چهارم و پنجم

دانشیار

روابط خارجی ایران از اسلام تا صفویه

دکتر محبوبه شرفی

تاریخ کمبریج (ج چهارم و پنجم و ششم)

تاریخ مغولان(بیانی)

استادیار

تاریخ هنرها و صنایع بعد از اسلام

دکتر یلفانی

تاریخ هنرها و صنایع ایران(دکتر زکی)هنر ایران در روزگار اسلامی(دکتر زکی)

ایران،تاریخ هنر (ایت اللهی(

استادیار

تاریخ معاصر ایران از قاجار تا کنون

دکتر  خدری زاده

تاریخ تحولات ایران(مقاومت شکننده)

ایران بین دو انقلاب (ابراهامیان)

اقتصاد سیاسی ایران(کاتوزیان)

استادیار

 

نظر شما :