جدول اطلاعات آزمون کتبی رشته جغرافیا در دی ماه ۱۳۹۷

۱۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۰ کد : ۵۶۰۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۶۴

ردیف

رشته

زمان کتبی

محل آزمون

آمار دانشجو

عنوان درس

اسامی طراح سوال

منابع درسی

مرتبه

کتبی

۱

جغرافیاو برنامه ریزی شهری

او ل و دوم دی ماه

شماره ۴ مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی

۵

ساختارها وکارکردها

 

دکتر کارگر

 

 

مایکل کهیل ، محیط زیست و سیاست  اجتماعی، دانشگاه تهران

- اصغری مقدم ،جغرافیای طبیعی شهر ، سمت

- زهرا احمدی ،سازمان یابی سیاسی فضا ، سازمان جغرافیا ی فضا ،

- رهنمایی،  مجموعه سیاست روشهای شهرسازی

دانشیار

مدیریت یکپارچه

-سدی ، مدیریت یکپارچه ، دانشگاه هنر

- شورچه ، فضا و برنامه ریزی ، مدیران

- رضوانی ، مدیریت یکپارچه ، دانشگاه هنر

-  حکمروایی خوب شهری ، دانشگاه هنر

سازمان یابی فضایی

دکتر زیویار

 

-شورچه ، دیدگاه های نو در سیستم شهری،  مدیران امروز

-صرافی ،اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری ،شورای اسلامی شهر

-احمدی پور ، سازمان یابی سیاسی فضا، سازمان جغرافیا

دانشیار

۲

جغرافیاو برنامه ریزی روستایی

او ل و دوم دی ماه

شماره ۴ مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهرانمرک

۲

برنامه ریزی کاربری اراضی

 

شریعت پناهی

-jane  Silberstein .chris maser. 2010.land- usepalanningforsustainable deuelopment.crc press.

-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، طرح هادی روستایی .

دانشیار

تحلیل مدیریت ریسک

دکتر استعلاجی

  • Barrow19999.enuironmentalmanajement.principlesandpractice.Routledgeenuironmental.

ازکیا ف مصطفی ، اصول ایمنی و مقابله با حوادث پیش بینی نشده مناطق روستایی ف سازمان دهیاری ها شهرداریها .

استاد

تحلیل نظام اندیشه

دکترفلاح تبار

-افتخاری ، عبدالرضا ،مدیریت توسعه روستایی ، سمت

-اپلی یزدی ، نظریه های توسعه روستایی ، سمت

دانشیار

 

نظر شما :