آرشیو اخبار

5 طرح تحقيقاتي اعضاء هيات علمي به تاييد منطقه 8 رسيد

  به گزارش دفتر طرح برنامه و بودجه ، 5 طرح تحقيقاتي استادان اين واحد با عناوين " مطالعه نمودار فاز حالت پايه نردبان مواد فرو مغناطيس در حضورميدان مغناطيس عرضي از ديدگاه اسپيني" توسط مهندس آژنگ صائب،       " اثرات زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملكرد و برخي صفات فيزيولوژيكي و زراعي ارقام پاييزه كلزا" توسط دكتر عليرضا پازكي، " ارائه يك مدل براي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي اساتيد دانشگاه، كاربردي از تئوري فازي" توسط مهندس ميكائيل مختاري، " بررسي هاي جديد تشريحي و ريخت شناختي نمونه هاي بدست آمده از نهانزادان آوندي در ايران" توسط دكتر راضيه تقوي زاد و " بررسي تركيبات شيميايي اسانس برگ و گل گياه مريم گلي" توسط دكتر علي اصغر مجروحي به تاييد و تصويب منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي رسيد.   

ادامه مطلب