آرشیو اخبار

میرزاده در دیدار با استادان استان خراسان جنوبی عنوان کرد: اثربخشی استاد و دانشجو موجب نشاط علمی می شود/ تشویق و ترغیب استادان دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق محروم

میرزاده در دیدار با استادان استان خراسان جنوبی عنوان کرد: اثربخشی استاد و دانشجو موجب نشاط علمی می شود/ تشویق و ترغیب استادان دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق محروم

میرزاده در دیدار با استادان استان خراسان جنوبی عنوان کرد: اثربخشی استاد و دانشجو موجب نشاط علمی می شود/ تشویق و ترغیب استادان دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق محروم

ادامه مطلب