آرشیو اخبار

پیوند دانشجو با صنعت از همان ابتدای تحصیل بایدآغاز شود
استاد بازنشسته گروه نساجی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری:

پیوند دانشجو با صنعت از همان ابتدای تحصیل بایدآغاز شود

استاد بازنشسته گروه نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری معتقد است پیوند دانشجو با صنعت از همان ابتدای تحصیل بایدآغاز شود.

ادامه مطلب