اطلاعیه ها - آرشیو

برنامه (جدید) زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم بهمن ماه ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی استان تهران که موفق به انتخاب واحد در زمان مقرر نشده اند می توانند در روزهای ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به واحد گیری اقدام نمایند. شایان ذکر است حذف و اضافه روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ می باشد.

ادامه مطلب