رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۹۴۵۳
 
رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)  شهرری در مقطع کارشناسی ارشد
 
فیزیولوژی ورزشی گرایش کاربردی (جدید)
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (جدید)
میکروبیولوژی گرایش زیست شناسی میکروب های بیماریزا (جدید)
مهندسی برق-شبکه های مخابراتی

مهندسی برق- مخابرات امن و رمزنگاری

مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

مهندسی برق- سیستم های قدرت

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

مهندسی برق-مخابرات سیستم

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق- مخابرات نوری

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی مالی

مهندسی صنایع - گرایش سیستم های مالی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی رشته ساختارهای نانولیفی

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و رنگ

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری

مهندسی کشاورزی- زراعت

مهندسی معماری

طراحی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

زبان و ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

شناخت اندیشه های امام خمینی(ره)

علوم حدیث

علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی

مدیریت دولتی- طراحی سازمانهای دولتی

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

مدیریت دولتی- بودجه ومالیه عمومی

تاریخ-تاریخ ایران باستان

تاریخ- تاریخ عمومی جهان

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ ایران اسلامی

ایرانشناسی- فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

مدیریت آموزشی

مدیریت اجرایی

مدیریت شهری

مدیریت مالی

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت ام بی ای- مدیریت بازاریابی

حسابداری

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای سیاسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

آموزش ریاضی

شیمی کاربردی

شیمی - شیمی تجزیه

شیمی آلی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

زیست شناسی- میکروبیولوژی

زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی

 

 

 
 
آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹