شماره تماس های معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر شهرام علم

معاونت فرهنگی و دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۴۵

۲۵۳۷

حسین محمدی

مدیر امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۱

۲۵۳۵

 

مسئول امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۵

۲۵۳۶

امیر بروغنی

مسئول مشمولین

۵۵۲۲۹۲۴۰

۲۵۲۰

شهرام رمضانی

بوفه و رستوران

۵۵۲۲۹۳۰۶

۲۳۷۰

دکتر محسن حیدرنیا

مدیر امور فرهنگی

۵۵۲۲۹۳۰1

۲۵۱۵

خدابخش ملکی

مسئول کانون قرآن و عترت

۵۵۲۲۹۳۳۲

۲۵۱۸

محمد رضا حاج نوروزی

کلینیک سلامت و دفتر راهنمایی و مشاوره

۵۵۲۲۹۲۴۳

۲۲۶۱

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۶۰