شماره تماس های معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر سید محمد میرزاده حسینی

معاون مدیریت منابع و توسعه

۵۵۲۲۹۲۹۲

۲۲۲۹

سید داوود حسینی

مسوول دفتر معاونت

۵۵۲۲۹۲۹۲

۲۲۲۹

سید عباس شاهچراغی

مدیر امور مالی

۵۵۲۲۹۳۲۹

۲۲۲۴

فخرالدین اسلامی

صندوق رفاه دانشجویان

۵۵۲۲۹۳۰۹

 

فاطمه السادات خرما قمصری

اداره حسابداری

۵۵۲۲۹۲۹۴

۲۲۷۰

محمد جعفری

بایگانی مالی

۵۵۲۲۹۳۵۵

۲۲۳۳

 

دایره اموال

۵۵۲۲۹۲۹۹

۲۲۳۹

 

حسابداری دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۹۶

۲۲۴۴

زهرا داوود یل

حقوق و دستمزد

۵۵۲۲۹۳۱۷

۲۲۱۷

مهدی مهربانی

رسیدگی به اسناد مالی

 

۲۲۳۸

بهنام رضایی

صندوق وام کارکنان

 ۵۵۲۲۹۳۴۶

 

سید عباس شاهچراغی

مدیر امور اداری

۵۵۲۲۹۳۴۵

۲۲۳۰

احسان محمد علی

کارگزینی

۵۵۲۲۹۳۹۴

۲۲۲۵

مجید شیرازی

انبار

۵۵۲۲۹۳۷۸

۲۲۰۶

زهرا ریحانی

دبیرخانه

۵۵۲۲۹۳۵۲

۲۲۲۱

۲۲۶۲

مجید شیرازی

اداره امور عمومی

۵۵۲۲۹۲۲۰

۲۲۴۰

ابوالفضل شرامینی

تدارکات

۵۵۲۲۹۳۴۱

۵۵۲۲۹۲۹۷

۲۲۲۳

۲۲۳۲

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۲۲