شماره تماس های معاونت عمرانی

معاونت عمرانی

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر سید محمد علی صدر واقفی

معاون عمران

۵۵۲۲۹۳۳۷

۲۲۳۴

مجید احمدیان

مسئول دفتر معاونت

۵۵۲۲۹۳۳۷

۲۲۳۴

دکتر ناصر خدا بخش جوینانی

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری

۵۵۲۲۹۲۴۱

۲۲۴۹

اسلام نوروزی

کارپرداز ارشد عمران

-

۲۲۲۳

عمار فرقانی

رئیس اداره طراحی و اجراء

۵۵۲۲۹۳۷۷

۲۲۴۵

امیر مقدم

کارشناس معماری

-

۲۲۴۹

پیمان طراوتی

تکنسین عمران،تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

- 

۲۳۹۰

سید مصطفی شهیدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

۲۳۷۵

سید ابراهیم سیدی اره کمر

تکنسین عمران،تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 

۲۳۹۰

محمد ابوذر

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق، مکانیک و جوشکار

-

۲۳۷۵

سید جواد اسدی

کارشناس مکانیک

-

۲۳۴۹

محمد جلیلی مهر

کارشناس الکتریکی

-

۲۲۴۹

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۱۳