شماره تماس های حوزه ریاست

شماره تماس های حوزه ریاست

قسمت

داخلی

مستقیم

حوزه ریاست

2208

55229363

اداره کل حراست

2215

55229278

دفتر روابط عمومی

2237

55229301

فناوری اطلاعات (IT)

-

55229230

امور ورزشی

2243

55229313

دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

55229282

اداره حقوقی

2214

55229290

دفتر گزینش

-

55229393

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۳۶